regulamin


I.  Użyte terminy i definicje

1.  Regulamin Serwisu, zwany dalej "Regulaminem" – niniejszy dokument wraz z załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego treści; 

2. Serwis (lub Serwis Stylistki.pl) serwis internetowy Stylistki.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://stylistki.pl, którego właścicielem jest Szafa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644 , NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840; 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. 

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

III.  Rejestracja 

1. Rejestracja na Serwisie jest nieodpłatna i dobrowolna. Osoby posiadające konto na innych Serwisach Grupy Szafa.pl mogą logować się bez konieczności ponownej rejestracji. 

2. Dokonując rejestracji w Serwisie Stylistki.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych w Profilu Użytkownika (zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami).

 

IV.  Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu. 

2. Użytkownik nie ma obowiązku dokonywania żadnych opłat związanych z korzystaniem z Serwisu Stylistki.pl 

3. Użytkownik ma prawo do dodawania treści na Serwis.

Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści, które: 

a) są sprzeczne z obowiązującym prawem

b) naruszają prawa osób trzecich,

c) naruszają prawa autorskie,

d) są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

e) wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

f) nawołują do aktów przemocy,

g) obrażają Użytkowników lub inne osoby,

h) promują inne strony internetowe,

i) promują programy partnerskie firm trzecich,

j) zawierają treści o charakterze pornograficznym,

k) zawierają treści o charakterze reklamowym,

l) stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.

4. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie. 

5. Użytkownik ma prawo wstawić w profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek. 

6. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu. 

7. Użytkownik na Serwisie może posiadać tylko jedno konto. 

8. Podmioty komercyjne mogą zakładać konta oraz umieszczać swoje oferty w Serwisie tylko za zgodą właściciela Serwisu. Umieszczanie ofert komercyjnych bez zgody właściciela Serwisu będzie skutkować ich usunięciem i zablokowaniem Konta. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 20.07.2012 r. 

2. Szafa.pl sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. 

3. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają punkty Regulaminu znajdującego się pod adresem http://szafa.pl/regulamin.html z wyłączeniem par. IV (Weryfikacja), VII (Zasady korzystania z półek), VIII (Transakcje), XIX (Komentarze), X (Centrum Sporów).

 
Stylistyki.pl © 2022 All rights reserved